Tuesday, April 28, 2009

Mùa Hè Này


Mùa hè này tôi sẽ đi làm ở Việt Nam.  Tôi muốn đi Việt Nam vì tôi đang học tiếng Việt và tôi muốn cái tiến nói và viết tiếng Việt tôi.  Tôi vuí vẻ đi về Việt Nam vì tôi muốn hẹn với bạn và bố tôi.  Tôi đi thành phố Ho Chi Minh ngày 26 tháng nâm.  Tháng nâm tôi ở thành phố Ann Arbor và Traverse City.  Tôi hẹn với bạn và gia đinh tôi.  Tôi về Mỹ ngày 4 tháng 8 và tôi sẽ đi về học.  Bạn thăm cho tôi ở Việt Nam đi!

4 comments: